فروشگاه اینترنتی تولیکا
باشگاه مشتریان
عضویت
با اولین خرید
  • تخصیص اعتبار به میزان 5% هر فاکتور خرید
بیشتر بخوانید
باشگاه مشتریان
ارتقا
با کسب 500 امتیاز
  • تخصیص اعتبار به میزان 8% هر فاکتور خرید
بیشتر بخوانید
باشگاه مشتریان
ارتقا
با کسب 1200 امتیاز
  • تخصیص اعتبار به میزان 12% هر فاکتور خرید
بیشتر بخوانید
باشگاه مشتریان
ارتقا
با کسب 3000 امتیاز
  • تخصیص اعتبار به میزان 20% هر فاکتور خرید
بیشتر بخوانید